חדשות

 
top box border

הנחיות ומחירון האבקה

בקשה להיתר האבקה :

http://honey.org.il/download/rishyon_haavaka_2015.pdf?dl=0

 

מחירון האבקה 2018:

http://honey.org.il/download/pollination_tariff_2018.pdf?dl=0

 

גידולים הזקוקים להאבקה 2018:

http://honey.org.il/download/Israelneedbee2.pdf?dl=0

 

 

מידע נוסף:

 

שימוש מומלץ בכוורות של דבורי דבש להאבקת גידולים חקלאיים למגדלי דבורים ושוכרי שירותי האבקה

מקור: פרוטוקול לגידול דבורים, כותב ההוראה: ד"ר ארנון דג

1. הגדרות

1.1.האבקה: העברת גרגירי אבקה מהאבקנים לצלקת, פעולה המבוצעת בגידולים חקלאיים רבים על-ידי דבורי דבש.

1.2.פריחה מתחרה: פריחה של צמחייה תרבותית או צמחי בר בסביבת השטח המואבק, המושכת אליה חלק משמעותי מהדבורים.

1.3.האבקה זרה: העברת אבקה מאבקנים של פרח בצמח אחד לצלקות של פרח בצמח אחר ומזן אחר.

1.4. כוורת בהאבקה

1.4.1. דבורית בריאה: דבורית ללא סימפטומים של רקבון ולד אמריקאי, אירופאי ושַׂקי נגיעוּת מצומצמת ככל האפשר בוולד גירי מטופלת נגד ורואה בהתאם להמלצות.

1.4.2. חלה מאוכלסת דבורים: חלה בכוורת שעליה אוכלוסייה משמעותית של דבורים - מאות דבורים לכל הפחות.

1.4.3. חלת ולד: חלה בכוורת המאוכלסת בוולד על שלביו השונים (ביצים, זחלים וגלמים). ניתן להעריך חלות ולד גם בחלקי חלה מאוכלסים.

1.5. שוכר הכוורת: חקלאי המגדל גידול חקלאי שדורש האבקת דבורים. חקלאי זה משלם לכוורן תמורת שכירת כוורות לעונת הפריחה, לשם האבקת הגידול החקלאי שברשותו.

2. הנחיות והמלצות

2.1. טיב הכוורות:

טרם העברת הכוורות להאבקה, יוודא הכוורן כי הן עומדות בסטנדרטים הנדרשים. הבדיקה תיערך משבועיים ועד יום לפני העברת הכוורת להאבקה ע"י הכוורן (

2.2. בעת בחינת חוזקן של הכוורות, יש להתייחס לשתי תקופות עיקריות: ינואר עד פברואר ומרץ עד דצמבר.

2.2.1. בחודשים ינואר עד פברואר (האבקת דלועיים בחממות בערבה ושקדים), על הכוורן לוודא שיש בכוורת לפחות 6 חלות מאוכלסות בדבורים, ומתוכן לפחות 3 עם ולד.

2.2.2. בחודשים מרץ עד דצמבר על הכוורן לוודא שיש בכוורת לפחות 10 חלות מאוכלסות בדבורים, מתוכן לפחות 7 עם ולד.

2.2.3. ניתן לחזק כוורות ע"י האכלה מַקדימה (ר' הוראה 1.2 - האכלה) או ע"י חיזוק בוולד ודבורים מכוורות אחרות, כדי שיגיעו לסטנדרטים הנדרשים.

2.2.4. הכוורן יוודא כי הדבורית בריאה, בהתאם למקובל בענף

2.2.5. הדבורית צריכה להיות בעלת מלאי מזון מינימלי (לא פחות משתי חלות דבש ואבקת פרחים).

2.2.6. על הכוורן לוודא כי ישנה מלכה מטילה בכוורת.

2.3. פיקוח טיב/איכות הכוורות:

2.3.1. קיימת אפשרות לשוכר הכוורות להזמין פיקוח בתשלום, באמצעות מועצת הדבש, לבדיקת איכות הכוורות.

2.3.2. שוכר הכוורות ייצור קשר עם סמנכ"ל מועצת הדבש לשם בדיקת איכות הכוורות. הסמנכ"ל יתאם את מועד ביצוע הבדיקה עם הפקח האחראי לפיקוח טיב הכוורות.

2.3.3. הפקח מטעם המועצה ייצא לשטח שבו הוצבו הכוורות לשם ביצוע הבדיקה.

2.3.4. טרם ביצוע הביקורת יוודא הסמנכ"ל לייצור ופיקוח במועצת הדבש כי:

2.3.4.1. נשלחה הודעה לכוורן בזמן סביר לפני ביצוע הבדיקה.

2.3.4.2. הביקורת מתקיימת בסמוך למועד הצבת הכוורות, ולא יאוחר מ-10 ימים ממועד הצבתן.

2.3.5. דיווח ראשוני יינתן בשטח למזמין הבדיקה ולכוורן.

2.3.6. דיווח מפורט יישלח מטעם מועצת הדבש למזמין העבודה, לכוורן ולרפרנט ההאבקה, עד 7 ימי עבודה מתאריך הבדיקה – כדי שניתן יהיה לתקן ולהחליף את הכוורות במקרה הצורך, עם תום עונת ההאבקה.

2.3.7. במועצת הדבש יתקיים רישום ומעקב של תוצאות הבדיקות, לכל כוורן בנפרד.

2.3.8. הביקורת של מועצת הדבש תקפה להערכת טיב הכוורות בלבד. אין היא מספקת מידע לגבי השפעות על גובה היבול, איכותו וכו'.

2.4. התקשרות בין הכוורן לחקלאי המגדל, השוכר כוורות להאבקה:

2.4.1. הכוורן ושוכר הכוורות ייצרו קשר בתוך פרק זמן סביר לפני עונת הפריחה, ויסכמו את הנקודות הבאות:

2.4.1.1. החלקות שבהן יוצבו הכוורות.

2.4.1.2. פיזור הכוורות בחלקות באמצעות מפת חלקות, שעליה מסומנות נקודות להצבת הכוורות ודרכי גישה עבירות אל נקודות ההצבה.

2.4.1.3. מועדים צפויים להצבת הכוורות.

2.4.1.4. מחיר לכוורת + עלות הובלה.

2.4.1.5. אחריות שוכר הכוורות למניעת נזק מתכשירי הדברה (ר' הוראות 6 ו-6.1 - חומרי הדברה).

2.4.1.6. מודל מומלץ לחוזה התקשרות בין הכוורן לשוכר הכוורות 
(מסמך ישים 6).

2.5. העברת הכוורות להאבקה: הכוורן יעביר את הכוורות בשעות הבוקר המוקדמות או בערב, כשמרבית דבורי השדה נמצאות בכוורת (ר' הוראה 2.2.3 - הכנת נקודות מרעה ונדידת כוורות).

2.6. פיזור הכוורות בשטח:

2.6.1. צפיפות הכוורות בשטח (מס' דונמים לכוורת) משתנה מגידול לגידול/ מאזור לאזור/ מעונה לעונה 
2.6.2. צפיפות הכוורות תועלה במקרים הבאים:

2.6.2.1. בעת פריחה מתחרה רבה

2.6.2.2. כשהחלקות קטנות

2.6.2.3. במקרים של פריחה בתנאי מזג אויר קשים (קור, עננות, גשם)

2.6.2.4. לאור ניסיון משנים קודמות שבהן הייתה פעילות האבקה נמוכה

2.6.3. בעת תכנון נקודות להצבת הכוורות בחלקה, ניתן להסתייע במפת חלקות.

2.6.4. בעת פיזור הכוורות יש להקפיד:

2.6.4.1. שכל העצים/צמחים בחלקה המואבקת יהיו בטווח קטן מ-150 מטר מהכוורת.

2.6.4.2. בהאבקה בחממות, בתי רשת ובנשירים באזור ההר, יש להקטין את המרחק לכדי 50-100 מטר.

2.6.4.3. להימנע מהצבת הכוורות בסמוך לאזור מאוכלס, על מנת להקטין את סכנת העקיצות.

2.6.4.4. רצוי להציב כוורת במרכז החלקה ולא בהיקפה (בתנאי שיש גישה לרכב הכוורן, ובתנאי שאין זה מפריע לפעולות חקלאיות בחלקה).

2.6.4.5. בעת הצבה בהיקף החלקה: הכוורן יציב את הכוורת בניגוד לכיוון הרוח ביחס לחלקה (כך שהרוח, בשעת פעילות הדבורים, תגיע מהחלקה לכוורות).

2.6.4.6. במקרים של פריחה מתחרה עדיף להציב כוורות בשולי החלקה המואבקת, המרוחקים מהפריחה המתחרה.

2.6.4.7. כיוון פתח הכוורת:

2.6.4.8. פתח הכוורת אינו משפיע על כיוון מעוף הדבורים, אך עשוי להקטין חדירת חומרי הדברה לכוורת. לכן יש להפנות את כיוון פתח הכוורת בכיוון האזור שבו הסיכויים לחדירת חומרי הדברה הם קטנים.

2.6.4.9. יש להפנות את הכוורת בכיוון הפוך למעבר אנשים, כדי למנוע סכנת עקיצות.

2.6.4.10. פיזור הכוורות בנקודות יתבצע בד"כ כך שלא יהיו פחות מ-4 כוורות בנקודה, כדי שיקל על הכוורן להכניס ולהוציא את הכוורת לחלקה במהירות. במקרים מיוחדים יש לפזר כוורות בודדות, כמו בגידולים לייצור זרעי מכלוא.

2.7. מועד הצבת הכוורות:

2.7.1. את הכוורות יש להכניס לחלקה לאחר פתיחת הפרחים הראשונים (10% פריחה). הצבת הכוורת לפני תחילת הפריחה תביא להתבייתות הדבורים על פריחה מתחרה מחוץ לחלקה. כמו כן, בימים הראשונים ניידות הדבורים היא רבה, עובדה משמעותית לגבי שיפור ההאבקה הזרה.

2.7.2. בדלועים (אבטיח, מילון, קישוא, מלפפון להחמצה), מועד רצוי להצבת הכוורת הינו לאחר תחילת הפריחה הזכרית ולפני תחילת פריחה נקבית/ דו-מינית - טווח של כשבוע בדרך-כלל (ר' מסמך ישים 6).

2.7.3. ניתן להציב את הכוורות באופן מדורג השיטה הוכחה כיעילה במטעי תפוח, אגס ושזיף. מחצית הכוורות יוצבו בתחילת הפריחה ומחציתן ערב שיא הפריחה (ר' מסמך ישים 6).

2.7.4. עם תום תקופת ההאבקה יש להוציא את הכוורות, כדי לקיים את תנאי ההיתר של מועצת הדבש להצבת הכוורות להאבקה, וכדי למנוע נזקי ריסוסים ולאפשר המשך טיפול חקלאי נוח בחלקה.

2.8. טיפול בכוורות במהלך תקופת ההאבקה:

2.8.1. על הכוורן להקפיד ולמנוע ככל האפשר סכנת עקיצות לעובדים בחלקה, ע"י הודעה מראש לבעל החלקה לפני טיפולים משמעותיים הגורמים ל"רוגז" במכוורת.

2.8.2. על הכוורן להקפיד ולמנוע התנחלות דבורים במהלך האבקת הגידולים הפורחים בתחילת האביב.

2.8.3. יש להימנע מהצבת מלכודת-אבקה בכוורות במהלך תקופת ההאבקה.

2.8.4. על הכוורן להימנע מהאכלת הכוורת בתמיסת סוכר במהלך תקופת ההאבקה, אלא כדי למנוע רעב.

2.8.5. יש להקפיד ולהשאיר מקום לאגירת דבש בכוורות, כדי לאפשר המשך אגירה מהגידול המואבק.

2.8.6. בגידולים בעלי תקופת האבקה ממושכת (מעל חודש), יש לבצע בדיקה שוטפת של הכוורות ולטפל בהן לפי הצורך, כדי לשמר את חוזקן ופעילותן.

2.9. האבקה זרה:
בגידולים הדורשים האבקה זרה נדרשת פריחה חופפת של שני זנים לפחות. 
גידולים הדורשים האבקה זרה הם: שקד, תפוח, אגס, שזיף, קיווי, אבוקדו, אבטיח "סידלס", חמניות וגידולים לייצור זרעי מכלוא.
בגידולים הדורשים האבקה זרה, כאשר הצבת הכוורות בשיטה הסטנדרטית אינה מספקת, ניתן לשפר את פעילות ההאבקה בדרכים הבאות:

2.9.1. הצבת הכוורות בחלקה רק כאשר שני הזנים (המפרה והמופרה) פורחים כאמור, ניידותן הרבה של הדבורים בימים הראשונים לשהייתן בשטח מגדילה את סיכויי המעבר שלהן מזן לזן .

2.9.2. הכנסת כוורות לשטח במספר רב מהמומלץ תגרום להגדלת קצב הביקורים בפרחים ולהקטנת התגמול בכל ביקור. כך יהיה על הדבורה לבקר ביותר פרחים כדי למלא את מטענה, והסיכויים שתעבור מזן לזן יגברו. בנוסף, כשצפיפות הדבורים בשטח רבה, קורה לעתים ששתי דבורים מגיעות לפרח בו בזמן. דבר זה גורם על פי רוב להתרחקות של הדבורים מהפרח הקודם, ומגביר אף הוא את סיכויי ההאבקה הזרה.

המגדל שוכר הכוורות יכול להיעזר:

2.9.2.1. בשילוב הזן המפרה בתוך שורות הזן המופרה, ולחלופין – בהקטנת המרחק בין השורות והגדלת המרחק בתוך השורה.

2.9.2.2. בשימוש בזנים מפרים יעילים, בעלי שפע פריחה, שתחפוף את פריחת הזן המופרה. על פרחי המפרה להיות אטרקטיביים לדבורים, וצורת הפרח, צבעו וריחו צריכים להיות דומים באופן משמעותי לפרחי המופרה אלמלא כן, בשל נאמנותן לפריחה מסוג מסוים, הדבורים לא יעברו בין הזנים.

2.10. האבקה בחממות ובתי רשת:

2.10.1. מבנים סגורים לחלוטין:

2.10.1.1. יש להכניס את הכוורת לתוך המבנה המיועד.

2.10.1.2. יש להקפיד להזין את הכוורת בתחליפי אבקה פרחים – ולחלופין להשתמש בכוורות בעלות פתח כפול, כך שהדבורים יוכלו לאסוף מזון מהסביבה החיצונית.

2.10.1.3. יש להימנע משימוש בניילון בולע UV בחממות המואבקות ע"י דבורים.

2.10.2. מבנים פתוחים חלקית:

2.10.2.1. יש להציב את הכוורת ליד פתחי המבנה, כך שלדבורים יתאפשר לעוף לתוך המבנה ובמקביל לאסוף מזון מהסביבה החיצונית.

2.11. הוראות מפורטות לגבי אופן השימוש בכוורות להאבקה בגידולים הבאים - אבוקדו, שקד, תפוח, אגס,שזיף, דלועים, מלוני חממה ותות- ר' מסמך ישים 6
 

bottom box border